Interactive installations:
Masayuki Akamatsu (faculty) , Archive of Manner Arts Project Team, Takanori Endo (faculty) , Mika Fukumori, Takahiro Hayakawa, 'InfoScape' Research Team, Nobuhisa Ishizuka, Takahiro Kobayashi (faculty) , Isato Kataoka, Natsu Kawakita, Yosuke Kawamura, Kayo Kurita, Mika Miyabara, Akitsugu Maebayashi (Artist-in-residence) , Etsuko Maesaki, Michihito Mizutani, Toshiyuki Nagashima,Tomohiko Saito, Takuya Sakuragi, Tomohiro Sato, Atsuhito Sekiguchi (faculty) , Tomoyuki Shigeta, Tatsuo Sugimoto, Nobuya Suzuki (faculty) , Hiroko Tochigi, Masaki Yamabe, Tsutomu Yamamoto

Interactive sound installation:
Jean-Marc Pelletier

Screenings:
Ma Chao, Tateki Futagami, Ai Hasegawa, Takahiro Hayakawa, Keiko Hino, Yasunori Ikeda, Kanako Imao, Aiko Inada, Katsumi Iwata, Noriyuki Kimura, Kayoko Kuwayama, Shinjiro Maeda (faculty) , Keiko Matsunaga, Ken Morita, Naoki Nishiwaki, Hirofumi Ohashi, Tadashi Okabe, Akio Okamoto, Masakazu Saito (faculty) , Yoshiyuki Sakuragi, Chisato Sato, Satoshi Uemine, Tadasu Takamine, Rintaro Teshima, Mayumi Tsuboi, Hirotomo Yamashita, Taishi Yamamoto, Arisa Wakami

Video installations:
Koichiro Shibao, ressentiment

Software:
Kohei Kawasaki, Rina Okazawa, Hisato Ogata

Website:
Aya Fukuda, Chiharu Nishiyama, Akinori Oishi, Atsuko Uda, Kouki Yamada, Jun Watanabe

Objects:
Hiroaki Goto, Aiko Utsumi

Books:
Mika Fukumori, Yasuyuki Nagashima

Graphic design:
IAMAS DIT Course

CD-ROM:
Akinori Oishi

Sound Perfomances:
Masayuki Akamatsu (faculty) , anagma (Ken Furudate) , Apple Smoothie (Yukiko Ina, Yasuko Miyake), Jon Cambeul, Takeko Kawamura[tn8], KLOMA, Eric Lyon (former faculty member) , Noriko Matsumoto, Yuichi Matsumoto, mimiZ (Kensuke Tobitani, Satoshi Fukushima, Yoshihisa Suzuki) , Yuta Nagashima, Atsushi Nakahara, Meor (Yuki Shibata, Yosuke Hayashi, Katsuhiko Harada) , Resonic.sir.kit (Satoshi Horii, Daito Manabe), Kazuki Saita, TCY (Satoshi Horii) , Taro Yasuno

Radio broadcasts :
archiBIMIng

Café:
Yuko Abe, Hisako K. Yamakawa

Guided tour:
Tadashi Yokoyama (president) , Hiroshi Yoshioka (faculty)

Lectures:
Hiroshi Yoshioka (faculty)

Workshops:
Masayuki Akamatsu (faculty) , Mika Fukumori, Jean-Marc Pelletier (faculty) , Koichiro Shibao, Hiroshi Yoshioka (faculty)